.Stadgar

§1 Föreningen och Säte
Föreningen The High Coast Computer Association (THCCA) är en ideell förening
Styrelsen har sitt säte i Nordingrå.

§2 Syfte
Föreningens syfte är att engagera och utbilda ungdomar inom data samt skapa olika mötesplatser för likasinnade i form av Internetservrar och lokala datahack.
Föreningens mål är också att höja statusen och standarden på spelandet av olika slag.

§3 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden

§4 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är från 1 Januari till 31 December

§5 Medlemmar
Individ som godkänner dessa stadgar får inträda som medlem i föreningen. En medlem som med vilje skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem har rätt att få sitt ärende prövat på årsmöte.

§6 Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen ansvarar för medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av Ordförande, Kassör, Sekreterare, två extra ledamöter samt två suppleanter. Samma person får ej ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§7 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs senast två månader före årsmötet en revisor. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor bör inte vara medlem i föreningen.

§8 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen på årsmötet och lämplig revisor utses en valberedare. Valbar är medlem i förening.

§9 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 Mars varje år. Styrelsen beslutar tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av Ordförande
4. Val av Sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Kassörens ekonomiska berättelse för förra året
7. Revisorns skriftliga berättelse för förra året
8. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
9. Val av årets styrelse, Ordförande (1 år), Sekreterare (1 år), Kassör (1 år), Ledamöter 2st (1 år), Suppleanter 2st (1 år).
10. Verksamhetsplan och budget för kommande år behandlas.
11. Övriga frågor.
12. Mötets avslutande.

§10 Firmateckning, Teckningsrätt
Föreningens firma tecknas av Ordförande och Kassör var för sig.

§11 Rösträtt och Röstetal
Alla närvarande medlemmar i föreningen äger lika rösträtt på årsmöte.
På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
Alla frågor på årsmöten eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

§12 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalets röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändring antas enhälligt. Ändring om föreningens stadgar om syfte(§2), stadgeändring (§4) och upplösning (§13) likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

§13 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar som via bidrag inkommit gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Samt tillgångar som via serviceavgifter inkommit åter betalas till medlemmarna. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Föreningens Krav och regler

1. För att bli medlem så krävs det att
• Man har spel/datorer som hobby.
• Styrelsen skickar medlemsbevis till den som så önskar
• Man godkänner föreningens stadgar

2. Att sluta i föreningen
• En medlem kan sluta när de vill, TOTALmedlem får inte tillbaka sin serviceavgift

3. Den enskilde medlemmens rättigheter, privilegier
• Som medlem har man rabatter på butiker och firmor
• Som medlem betalar man lägre inträde till föreningens ”Hack och On Tour bussresor”
• Som medlem slipper man turnerings avgiften
• Som medlem har rätt att lägga fram förslag på projekt som stämmer överens med §2 för styrelsen. Styrelsen behandlar förslaget på närmaste styrelsemöte och kommer med motivering.

4. Lagar.
• Föreningen följer gällande Svensk lag.

.Direktlänkar

Webmail
Facebook

.Inloggning

Användarnamn:
Lösenord:


Registrera
Glömt lösenord?

.Senaste foruminlägg

Av sodan i Serverstatus, Serverfrågor.
Av sodan i Serverstatus, Serverfrågor.
Av DaddyCool i Serverstatus, Serverfrågor.
Av DaddyCool i Serverstatus, Serverfrågor.

Läs mer

.Servrar


Counter Strike GO

csgo1.thcca.com :27013
csgo2.thcca.com :27014

Left 4 Dead 2

l4d2.thcca.com :27016

Team Fortress 2

TF2 1.thcca.com :27015
TF2 2.thcca.com :27015

Läs mer

.Sponsorer

Byberg & Nordin
Game Reactor
Gerdins Group
Komplett.se
Kramfors kommun
NBV-Mittsverige
SVEROK

Läs mer

.Styrelse

DaddyCool - Ordförande
Bloodfrenzy - Kassör
EmmaNyberg - Sekreterare
Karazul - Ledamot
freeak - Ledamot
zenetuz - Ledamot

.Administratörer

DaddyCool
rAWTAZ
freeak

Läs mer